Strona główna
Usługi
Kontakt
Prawo
Linki


Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Wskaźniki i stawki

Wiecej przepisów przydatnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARCO Arkadiusz Kwieciński, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 19/2, zwany dalej Administratorem.

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b” i „c” RODO.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezbędne do wykonania umowy z Administratorem, w szczególności do dokonywania czynności związanych ze świadczeniem usług księgowo-kadrowych, oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z umową, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem.

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na profilowaniu.

Top